Festiwal Smaku
533 993 337
[email protected]

regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (WSTĘPNE)

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy prawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Operatorem Portalu www.cs.unlimitedgroup.pl jest firma Unlimited Joanna Niczyporuk z siedzibą w Lublinie przy ulicy Gęsia 17.
3. Serwis internetowy www.cs.unlimitedgroup.pl służy do rezerwacji miejsca na wydarzeniu - szkoleniu bezpłatnym lub płatnym, umówieniu się na spotkanie indywidualne, wpłacie zaliczki bądź dokonaniu przedpłaty za wydarzenie – w zależności od wymagań korzystającego z serwisu i dostępnej aktualnie oferty wydarzeń.
4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
Serwis – wszystkie strony WWW, pliki, skrypty i usługi wchodzące w skład strony www.cs.unlimitedgroup.pl
Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone w formie elektronicznej w Serwisie.
Treść – dowolna wartość merytoryczna dostępna w serwisie.
Użytkownik, Uczestnik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wykorzystuje Serwis w dowolnym celu.
Użytkownik Zgłoszony – uczestnik, osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zgłoszenia do uczestnictwa w wydarzeniu - szkoleniu poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu zgłoszeniowym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Serwisie, np. Osoba która zapisała się do newslettera lub zgłosiła chęć udziału w wydarzeniu - szkoleniu.
Wydarzenie, szkolenie – wszelkie usługi świadczone przez firmę tj. szkolenia, kursy, warsztaty, festiwale, wykłady, spotkania cykliczne, spotkania i konsultacjie indywidualne płatne i bezpłatne.
Newsletter – informacja dotyząca działalności Unlimited Centrum Szkoleń wysyłana do użytkowników

II. Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu 
1. W celu dokonania Zgłoszenia Użytkownik wypełnia formularz zgłoszeniowy podając dobrowolnie swój adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminul.
2. Użytkownik poprzez realizację procesu Zgłoszenia zakończonej wysłaniem Zgłoszenia do serwisu, oświadcza, że:
a. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Polityki Cookies
b. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, dla celów realizacji wydarzenia
c. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora danych podanych podczas zgłoszenia celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Użytkownik Serwisu ma prawo do zapisania się lub płatnej rezerwacji miejsca na wydarzeniu po uprzednim wysłaniu Zgłoszenia.
2. W celu rezerwacji płatnej lub dokonania przedpłaty na wydarzenie, dającej gwarancję uczestnictwa należy dokonać przelewu wyznaczonej należności.

3. W celu dokonania zgłoszenia na wydarzenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wybrać opcję płatności gotówkowej na miejscu.

4. Przy wykonaniu przelewu obsługiwanego przez przelewy24.pl, użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail. Podając adres e-mail i wykonując przelew użytkownik zezwala na wykorzystywanie jego adresu dla celów marketingowych przez serwis www.cs.unlimitedgroup.pl
5. Po dokonaniu przedwpłaty pełnej lub częściowej otrzyma prawo do uczestnictwa w wybranym wydarzeniu, w wyznaczonym na stronie terminie. 
7. Reklamacje związane z płatnością, przelewem prosimy kierować na adres [email protected] wraz z podaniem adresu e-mail wpisanego przed wpłatą oraz godziną i datą dokonania tranzakcji,numeru telefonu do kontaktu, imieniem nazwiskiem, nazwą szkolenia, numerem konta z którego przelew wyszedł oraz krótkim opisem problemu. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
8. Użytkownik który wyraził zgodę i chęć ma prawo do otrzymywania newslettera, korzystania z treści dostępnych w serwisie i będzie otrzymywał informacje marketingowe.
9. W każdym momencie korzystania z serwisu istnieje możliwość wypisania się z otrzymywania newslettera oraz informacji marketingowych, oraz wycofania zapisu na uczestnictwo w wydarzeniu, zarówno Użytkownika Zarejestrowanego np. Zapisanego do newslettera, jak i Użytkownika Zgłoszonego jeżeli w danym momencie nie jest mu świadczona żadna z usług.
10. Istnieje możliwość anulacji przedpłaconej rezerwacji częściowej lub pełnej na wydarzenie do 7 dni przed wydarzeniem, dzieje się to po potrąceniu opłat manipulacyjnych serwisu www.przelewy24.pl oraz kwoty wyznaczonej przez prowadzącego dane wydarzenie, min. 50 zł. W przypadku anulacji przedpłaconej rezerwacji częściowej lub pełnej na wydarzenie od 6 dni do 3 dni przed wydarzeniem, organizator potrąca wpłaconą zaliczkę.

Nie ma możliwości anulacji rezerwacji częściowej lub pełnej, przełożenia terminu wydarzenia od 2 dni przez rozpoczęciem wydarzenia, wpłacona kwota w całości przechodzi na własność organizatora na pokrycie kosztów organizacyjnych szkolenia. 
11. Zwrot przedwpłaconej kwoty nastąpi przelewem zwrotnym w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.
12. Anulacje rezerwacji prosimy niezwłocznie zgłaszać na adres [email protected].

13. Można przełożyć rezerwację częściową lub pełną na wydarzenie na kolejny termin szkolenia do 3 dni przed rozpoczęciem wydarzena. Należy to niezwłocznie zgłaszać na adres [email protected].

14. W przypadku braku informacji od uczestnika do 2 dni przed wydarzeniem, wpłacona przez uczestnika kwota w całości przechodzi na własność organizatora na pokrycie kosztów organizacyjnych szkolenia.

15. Wydarzenia odbywają się po zebraniu minimalnej ilości uczestników, różnej dla każdego z wydarzeń.

16. W przypadku zmiany terminu wydarzenia, odwołania wydarzenia z przyczyn leżących po stronie orgaznizatora, kwota rezerwacji częściowej lub pełnej przechodzi na następny proponowany termin wydarzenia. Uczestnik może ją przesunąć na inne wydarzenie, lub na kolejny pasujący mu termin wydarzenia. O czym zostanie poinformnawny do 3 dni przed wydarzeniem. 

17. W przypadku przesunięcia terminu lub odwołania wydarzenia w przyczyn leżących po stronie organizatora do 2 dni przed wydarzeniem uczestnik, użytkownik może wyrazić chęć uczestnictwa w kolejnym wyznaczonym terminie wydarzenia, uczestnictwo w innym wydarzeniu ( o tej samej cenie lub za dopłatą ), lub zwrot całej wpłaconej kwoty, co odbędzie się na wskazane przez użytkownika, uczestnika konto do 14 dni od terminu odwołania wydarzenia.

18. Aby skorzystać ze zniżki studenckiej należy po dokonaniu przedpłaty przesłać imię, nazwisko, nazwę uczelni, numer legitymacji studenckiej, oraz nazwę kursu do 7 dni przed rozpoczęciem kursu na adres [email protected]

19. Promocje i zniżki nie łączą się.

 

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu
2. Użytkownik zobowiązuje się bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dostępnego w Serwisie i zapoznawania się z nimi.

V. ZAKAZY
1. Użytkownikowi zabrania się:
a. rozpowszechniania i udostępniania w jakikolwiek sposób treści i materiałów dostępnych w Serwisie,
b. udostępniania wzorów cv pobranych z Serwisu jakimkolwiek innym osobom,fizycznym.
c. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
d. pobierania plików z Serwisu w jakikolwiek sposób bez uprzedniego odwiedzenia przez Użytkownika stron Serwisu, z obejściem form płatniczych obowiązujących w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji Serwisu,
e. obciążania serwera obsługującego Serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu.

VI. ZMIANY REGULAMINU
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci uaktualnionego Regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do rozwiązaniaumowy z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Kontawysyłającwiadomośćo treści wyrażającejchęć usunięcia konta z podaniemwszystkich jego danych na adres [email protected]. Nieusunięcie konta oznacza wyrażenie zgody na zasady aktualnie obowiązującego regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres [email protected].
2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu mogą być przesyłane drogą mailową na adres [email protected]. i będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminienie dłuższym niż 30 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie.
3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.05.2014 r.
5. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację oraz akceptacją i zapozaniem się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies.

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2024 by Unlimited. Design & developement CreActive Team